De Kantoormanager 2.0
Neem contact met ons op!
0527 68 08 79

Wat betekenen de codes en letters van de Belastingdienst op de aangiftes en aanslagen?


Letters

Omzetbelasting

B - Omzetbelasting
F - Naheffingsaanslag omzetbelasting
O - Teruggave omzetbelasting

Loonbelasting

L - Loonheffing
A - Naheffingsaanslag loonheffing
J - Teruggave loonheffingen - bijdrage zorgverzekeringswet

Inkomstenbelasting

H – Inkomstenbelasting

Zorgverzekeringswet

W - Zorgverzekeringswet

Vennootschapsbelasting

V - Vennootschapsbelasting

Motorrijtuigenbelasting

M - Motorrijtuigenbelasting
Y - Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Toeslagen

T - Eindigend op een 1 - Kinderopvangtoeslag
T - Eindigend op een 2 - Huurtoeslag
T - Eindigend op een 3 - Zorgtoeslag

Overigen

Z - Overige


Cijfers

Voor de letter vind u het fiscale- of het BSN (Burgerservicenummer). Na de letters staat de tijdvakcodering en de status codering.

De statuscodes zijn als volgt:

0 tot en met 5 - 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
6 - Definitieve aanslag
7 tot en met 9 - 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

De periodecodes zijn maandnummers of indien kwartalen:
21 - 1e kwartaal
24 - 2e kwartaal
27 - 3e kwartaal
30 - 4e kwartaal

Als u alleen het betalingskenmerk weet kunt u hier het aangifte- aanslag- of beschikkingsnummer opzoeken http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/betalingskenmerk/

Administratie

Administreren is het op een gestructureerde wijze verzamelen en vastleggen van gegevens. Kantoorwerk in de breedste zin van het woord.

Vaak wordt gedacht aan financiële administratie als we het over administratie hebben. Ook het vastleggen van andere gegevens zoals personeels- en verzekeringsdocumentatie behoort tot het begrip administratie.

Wij richten ons op alle facetten van de administratie en het administreren.

Activa

Activa is de aanduiding van alle bezittingen van een onderneming. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa.

Balans

De balans is het overzicht van alle bezittingen en schulden van een onderneming. De balans heeft 2 zijdes, een debet- en een creditzijde.

Balans (overzicht van begrippen)

Activa (debetkant)
Passiva
Vast activa (grond, terreinen, gebouwen)Eigen vermogen
Vlottende active (voorraden, debiteuren)Vreemd vermogen op lange termijn (looptijd langer dan 1 jaar)
Liquide middelen (bank, bedrag in kas)Vreemd vermogen op korte termijn (looptijd tot 1 jaar), waaronder crediteuren

Bron: Wikipedia

Dagboek

Mutaties binnen de financiële administratie worden vastgelegd in dagboeken. Voorbeelden zijn:
Kasboek
Bankboek
Inkoopboek
Verkoopboek

Binnen de dagboeken worden de mutaties per grootboekrekeningnummer gegroepeerd. Dit draagt bij aan een helder en duidelijk overzicht van de financiën van de onderneming.

Grootboekrekening

Een grootboekrekening is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van een bepaalde soort, bijv. kantoorkosten, autokosten of eigen vermogen. Een grootboekrekening moet een Balans of een Verlies en Winstrekening zijn.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming op korte termijn haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen.

Current ratio is kengetal om liquiditeit te meten. Ligt de waarde van dit kengetal boven 1 is gezond. Een waarde tussen 1,5 en 2 wordt als gezond beschouwd.

Bron: Wikipedia

Solvabiliteit

Dit is de verhouding tussen vreemd vermogen (verplichtingen of schulden) en eigen vermogen (activa-schulden). De onderneming moet voldoende eigen vermogen hebben om in geval van liquidatie het vreemd vermogen terug te betalen.

Rentabiliteit

Rentabiliteit geeft de mate van winstgevendheid weer. Het is de verhouding tussen de inkomsten en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend/opgebouwd binnen de organisatie.

Ook de rentabiliteit is te berekenen:

Bron: Wikipedia

Onderstaande teksten kan je gebruiken als basisteksten voor communicatie met je relaties/klanten. 

Deze teksten zijn puur bedoelt als voorbeeld. 

Voorbeeld Herinnering

Graag willen wij deze openstaande factu(u)r(en) onder de aandacht brengen en nog <<aantal>> dagen geven om deze factu(u)r(en) te voldoen.

Het openstaande bedrag moet worden overgemaakt op rekening: << bankrekeningnummer>> ten name van <<bedrijfsnaam>> te <<woonplaats>>.

Het kan zijn dat je het niet eens bent met deze factuur of dat je nog vragen hebt. Wij ontvangen dan graag z.s.m. een schriftelijke reactie zodat wij die in behandeling kunnen nemen en eventueel de betalingstermijn tijdelijk kunnen stopzetten.

Als de betaling deze brief heeft gekruist dan mag je deze brief als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Afdeling debiteurenbeheer

Voorbeeld Aanmaning

Uit onze administratie is gebleken dat ondanks onze eerder verzonden herinnering openstaande factu(u)r(en) nog niet is/zijn betaald.

Graag willen wij deze openstaande factu(u)r(en) nogmaals onder de aandacht brengen en nog <<aantal>> dagen geven om deze factu(u)r(en) te voldoen.

Het openstaande bedrag moet worden overgemaakt op rekening: << bankrekeningnummer>> ten name van <<bedrijfsnaam>> te <<woonplaats>>.

Indien wij het bedrag na het verstrijken van bovengenoemde periode nog niet hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassokantoor.

Wij hopen uiteraard dat dit niet zover zal komen.

Het kan zijn dat je het niet eens bent met deze factuur of dat je nog vragen hebt. Wij ontvangen dan graag z.s.m. een schriftelijke reactie zodat wij die in behandeling kunnen nemen en eventueel de betalingstermijn tijdelijk kunnen stopzetten.

Als de betaling deze brief heeft gekruist dan mag je deze brief als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,

Afdeling debiteurenbeheer

Voorbeeld Opdrachtbevestiging

Geachte < < ……… > >

Hierbij stuur ik de bevestiging voor het overeengekomen < < abonnement / project / werkzaamheden etc. + omschrijving werkzaamheden > >

Omschrijving van de opdracht

< < omschrijving werkzaamheden en reden/oorzaak project/werkzaamheden o.i.d. > >

Op < < datum > > jl. zijn wij < < mondeling/telefonisch/schriftelijk > > overeengekomen dat < < eigen bedrijfsnaam > > met ingang van < < datum > > de bovengenoemde werkzaamheden gaan uitvoeren.

Extra werkzaamheden met betrekking tot het project, die buiten de orde van het abonnement/project/werkzaamheden vallen, kunnen we uitvoeren tegen onderstaand uurtarief. Denk hierbij aan < < ….. > >

Tabel 1: kosten < < project/werkzaamheden/abonnement > >

Onderdeel Prijs
< < opdracht of deel van opdracht > >
   
   
   

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Tabel 2: kosten aanvullende werkzaamheden
Onderdeel Prijs
< < opdracht of deel van opdracht > >
   

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Uurtarief / fixed price / in te vullen naar behoefte

Factureren

De werkzaamheden worden door ons < < maandelijks/wekelijks/jaarlijks > > < < achteraf/vooraf > > in rekening gebracht. De facturen worden zonder verder tegenbericht verzonden aan < < (e-mail)adres > >

Organisatie

< < Hier aangeven of er voor aanvang nog input nodig is van de klant, wie binnen uw bedrijf als contactpersoon zal optreden etc. > >

Bijvoorbeeld:

Financieel administratieve werkzaamheden zoals het inboeken van facturen en het uitvoeren van de BTW aangifte zullen in hoofdzaak worden uitgevoerd door < < naam > > en < < naam > >

Wanneer er vragen of twijfels zijn bij het inboeken van de facturen o.i.d. zal er vanuit Kantoormanager 2.0 contact worden opgenomen.

Algemene voorwaarden

Op al onze transacties en aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing <<naam voorwaarden>> welke zijn bijgevoegd  < < altijd bijsluiten en eventueel link op website noemen>>. Wij wijzen hierbij uitdrukkelijk jullie algemene voorwaarden van de hand.  Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te < < locatie KvK > > onder nummer < < KvK nummer > >.

Ik ga ervan uit hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt.

 

Met vriendelijke groet,

<<contactpersoon >>