De Kantoormanager 2.0
Neem contact met ons op!
0527 68 08 79

Begrippen

Administratie

Administreren is het op een gestructureerde wijze verzamelen en vastleggen van gegevens. Kantoorwerk in de breedste zin van het woord.

Vaak wordt gedacht aan financiële administratie als we het over administratie hebben. Ook het vastleggen van andere gegevens zoals personeels- en verzekeringsdocumentatie behoort tot het begrip administratie.

Wij richten ons op alle facetten van de administratie en het administreren.

Activa

Activa is de aanduiding van alle bezittingen van een onderneming. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa.

Balans

De balans is het overzicht van alle bezittingen en schulden van een onderneming. De balans heeft 2 zijdes, een debet- en een creditzijde.

Balans (overzicht van begrippen)

Activa (debetkant)
Passiva
Vast activa (grond, terreinen, gebouwen)Eigen vermogen
Vlottende active (voorraden, debiteuren)Vreemd vermogen op lange termijn (looptijd langer dan 1 jaar)
Liquide middelen (bank, bedrag in kas)Vreemd vermogen op korte termijn (looptijd tot 1 jaar), waaronder crediteuren

Bron: Wikipedia

Dagboek

Mutaties binnen de financiële administratie worden vastgelegd in dagboeken. Voorbeelden zijn:
Kasboek
Bankboek
Inkoopboek
Verkoopboek

Binnen de dagboeken worden de mutaties per grootboekrekeningnummer gegroepeerd. Dit draagt bij aan een helder en duidelijk overzicht van de financiën van de onderneming.

Grootboekrekening

Een grootboekrekening is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van een bepaalde soort, bijv. kantoorkosten, autokosten of eigen vermogen. Een grootboekrekening moet een Balans of een Verlies en Winstrekening zijn.

Liquiditeit

De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming op korte termijn haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen.

Current ratio is kengetal om liquiditeit te meten. Ligt de waarde van dit kengetal boven 1 is gezond. Een waarde tussen 1,5 en 2 wordt als gezond beschouwd.

Bron: Wikipedia

Solvabiliteit

Dit is de verhouding tussen vreemd vermogen (verplichtingen of schulden) en eigen vermogen (activa-schulden). De onderneming moet voldoende eigen vermogen hebben om in geval van liquidatie het vreemd vermogen terug te betalen.

Rentabiliteit

Rentabiliteit geeft de mate van winstgevendheid weer. Het is de verhouding tussen de inkomsten en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend/opgebouwd binnen de organisatie.

Ook de rentabiliteit is te berekenen:

Bron: Wikipedia